تبلیغات
♫موسیقی سنتی ایران♫ - وقت مطالعه

زندگی ازوقت تشکیل شده است،اگر زندگی را دوست دارید وقت تلف نکنید

برنامه ریزی برای تقسیم وقت:

وقت مطالعه ی خود را به سه قسمت تقسیم کنید:

قسمت اول وقت

مطالعه ی دروسی که همان روز تدریس شده است

قسمت دوم وقت

آماده شدن برای دروسی که روز بعددربرنامه ی درسی شما قراردارند

قسمت سوم وقت

مطالعه ی پیش نیاز مطالب مربوط به دروسی که قرار است روز بعد توسط معلم تدیس شود

دریافت کد رای گیری